Walne Zebranie Sprawozdawcze

W piątek 10 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach. Otwarcia zebrania dokonał Prezes dh Eugeniusz Bogucki i powitał zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Janusz Iwanowski oraz Jędrzej Drewnowski Wójt Gminy Boguty-Pianki będący również Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP. Następnie przedstawiony został porządek obrad i według kolejnych punktów porządku odczytane zostały sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Stan osobowy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach wynosi 45 członków. W ubiegłym roku sprawozdawczym przybył jeden członek i ubyło czterech członków (trzech z powodu zmiany miejsca zamieszkania oraz jeden z powodu śmierci).

W roku 2022 jednostka OSP Boguty-Pianki wyjeżdżała 40 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Strażacy wyjeżdżali do 12 pożarów oraz 28 miejscowych zagrożeń, do których zaliczają się wypadki drogowe, wyjazdy do powalonych drzew miejscowych podtopień oraz usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych. W ramach tych wyjazdów strażacy wyjeżdżali jeden raz poza teren naszej gminy, tj. na teren gminy Nur. W ubiegłym roku w ramach szkoleń dwóch strażaków ukończyło kurs podstawowy strażaków OSP, a dziewięciu strażaków przystąpiło do egzaminu recertyfikacyjnego KPP – odnowienie uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W roku sprawozdawczym Nasza jednostka w ramach dofinansowań zakupiła następujący sprzęt: sześć kompletów ubrań specjalnych, prądownicę pianową, lancę kominową, nożyce dielektryczne, rozdzielacz kulowy, linka strażacka ratownicza, dwa klucze do łączników, rękawice. Dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zakupione zostały buty, koszulki oraz czapki. W marcu ubiegłego roku nasza jednostka przekazała strażakom z miasta Łuck na Ukrainie samochód pożarniczy Jelcz 004 oraz sprzęt pożarniczy: hełm strażacki 14 szt., ubranie specjalne 12szt, buty skórzane – 6 par, buty strażackie gumowe – 3 pary, rękawic – 6 par, wąż strażacki W75 – 7szt, wąż strażacki W52 – 7szt, prądownica – 3szt, torba medyczna PSP-R.

W maju ubiegłego roku Nasza jednostka była organizatorem uroczystości Dnia Strażaka, a w lipcu odbyły się uroczyste obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach, na którym nasza jednostka otrzymała nowy sztandar, a druhom wręczone zostały odznaczenia. We wrześniu Nasza jednostka brała udział w XIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, w których zajęła V miejsce na dziewięć drużyn startujących.

Po odczytaniu sprawozdań przedstawiono i omówiono plan działań na rok bieżący. W czasie dyskusji głos zabrali Komendant PSP w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Janusz Iwanowski i Wójt Gminy Boguty-Pianki Jędrzej Drewnowski, którzy dziękowali strażakom min. za ich służbę, pomoc i współpracę oraz omówili bieżące sprawy. Po zakończeniu dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi oraz przyjęło sprawozdania i plan działalności.

ospboguty