Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach została założona w 1922r. przez 10 zamożniejszych gospodarzy mieszkańców takich miejscowości jak: Boguty Stągiewki, Boguty Wielkie, Boguty Chruściele, Boguty Leśne i Boguty Budasie. Gospodarze Ci to min. Bogucki Franciszek, Kiełczowski Jan, Żochowski Jan, Jamiołkowski Mateusz, Murawski Jan i inni. Pierwszym Prezesem Zarządu OSP był ówczesny sekretarz Gminy Pan Rutkowski zaś naczelnikiem był Franciszek Uszyński(przydomek Dudek). Z ofiarowanych przez mieszkańców Bogut sosen społecznie wybudowano szopę na sprzęt zlokalizowaną na placu gminnym (obecnie w tym miejscu znajduje się transformator). Później szopę tą przeniesiono bliżej szosy i rozbudowano dobudowując salę widowiskową, która służyła mieszkańcom Bogut do 1980 roku. Pierwszym sprzętem strażackim OSP była przydzielona przez Starostę Powiatowego, wspólnie z zakładem ubezpieczeń sikawka ręczna kilka węży parcianych oraz 2 beczkowozy konne zawierające po 400 litrów wody. Środkami alarmowymi były: trąbka „sygnałówka” oraz tzw. Bekadełko. Do przewozu strażaków i sprzętu wyznaczone były przez Wójta Gminy konie: z wozami do przewozu ludzi i sikawki, a w uprzęży do ciągnięcia beczkowozów. Do przewozu sprzętu do pożaru lub na ćwiczenia były wyznaczone konie mieszkańców Bogut, którzy na sygnał alarmowy (uderzenie w metal) podjeżdżali swoimi wozami, ładowali sprzęt i jechali do pożaru. A były i tak przywiązane konie, że na sygnał alarmowy trąbki o mało nie rozwaliły stajni, min. taką klacz miał pan Stanisław Borecki, który jeździł beczkowozem. Sprzętem tym posługiwano się do 1950r.

W okresie okupacji obok remizy w budynku szkoły mieścił się posterunek żandarmerii niemieckiej. Żandarmi Ci zarządzili aby wnętrze sali przebudować na pomieszczenia mieszkalne dla policjantów polskich z nimi współpracujących, natomiast w wozowni urządzili magazyn na sprzęt oraz różne przedmioty zabierane Polakom i znaleziona broń. Żandarmi zabrali Panu Białemu Polikarpowi z Białych Giezk ręczna sikawkę i przekazali ja strażakom, po wyzwoleniu sikawka ta zaostała zwrócona właścicielowi. W czasie jednego z pożarów w okresie okupacji miało też miejsce niecodzienne zdarzenie. W lecie 1943r. po ukazaniu się dużego dymu w kierunku miejscowości Kamieńczyk Wielki, zarządzono alarm i strażacy wyjechali w kierunku pożaru. Po dojechaniu do Kamieńczyka Wielkiego okazało się że pali się w Godlewie Wielkim- strażacy pojechali więc dalej. Po dojechaniu na miejsce pożaru naczelnik straży Pan Czesław Bogucki zauważył obecnego przy pożarze Komisarza niemieckiego z Czyżewa i natychmiast zameldował mu o przyjeździe strażaków z Bogut. Komisarz patrząc na białe od piany konie, wezwał miejscowego sołtysa nakazując wstawienie tych koni do stajni i podstawienie do ciągnięcia beczkowozów innych koni. Komisarz spisał personalia naczelnika Czesława Boguckiego i nakazał stawić się w Swoim biurze w Czyżewie następnego dnia. Naczelnik zgodnie z nakazem razem ze Stanisławem Boreckim pojechali furmanka do Czyżewa. Po drodze przychodziły im do głowy różne myśli, a przeważnie te najgorsze. Po zameldowaniu się u Komisarza Pan Czesław dostał w nagrodę za gaszenie pożaru 10 kompletów ubrań ochronnych.

Po wyzwoleniu kraju salę strażaków przywrócono do pierwotnego stanu ale władze zabrały ją przeznaczając na magazyn zboża dostarczanego w ramach w ramach kontyngentu. Po opróżnieniu ze zboża sala ta powróciła w użytkowanie strażaków. W tym okresie w skład Zarządu OSP wchodzili następujący druhowie, Prezesem był Jamiołkowski Wincenty, gospodarzem Zakrzewski Stanisław, naczelnikiem Wróbel Tadeusz, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Tymiński Wincenty. Z biegiem lat w składzie Zarządu następowały zmiany, Prezesem został wybrany Świerżewski Piotr, funkcję gospodarza objął Majewski Jan, a naczelnika Zakrzewski Antoni. Pierwszy samochodem, który posiadała OSP w Bogutach-Piankach był samochód ciężarowy marki „Szewrolet” zakupiony z własnych pieniędzy OSP. Jednak nie służył on strażakom długo, gdyż uległ awarii i został wycofany przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Ostrowi Mazowieckiej. Na jego miejsce przydzielono podobnie przestarzały już samochód beczkowóz „Dodże” wyposażony w beczkę i pomieszczenie na motopompę bez pomieszczenia dla załogi. Następnym samochodem był Star 20, ale pierwszym typowo pożarniczym wozem był przekazany w 1965r. przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Ostrowi Mazowieckiej Star 21 razem z nową motopompą M-800.

Na początku 1972 roku Zarząd OSP podjął decyzję o budowie Domu Strażaka. Zawiązany został Komitet budowy w skład którego weszli: Wróbel Stanisław ( Wójt gminy), Jamiołkowski Wincenty ( Prezes Zarządu OSP), Zakrzewski Antoni ( Naczelnik OSP), Zakrzewski Edward (Pracownik UG , członek OSP), Andrzejczyk Tadeusz (Komendant posterunku MO w Bogutach), Ołowski Henryk ( Przewodniczący GRN), Zakrzewski Zygmunt (Technik budownictwa). 22 marca 1972 roku zakupiono działkę pod budowę i rozpoczęto kompletowanie dokumentów. W 1973r. przy dużej pomocy Komendanta Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej Pana Sławomira Gałeckiego rozpoczęto budowę „Domu Strażaka” w Bogutach. Budowę rozpoczęto w czynie społecznym, przy pomocy miejscowego Kółka Rolniczego wykonano wykop pod podpiwniczenie , następnie fundamenty i wybudowano parter budynku. W 1975r. po dokonaniu nowego podziału administracyjnego kraju Boguty znalazły się w województwie łomżyńskim, którego władze zabroniły kontynuowania budowy „Domu Strażaka”. Dopiero przy wydatnej pomocy ówczesnego Naczelnika Gminy Romana Karaczuna, który uzyskał informacje, że budowa może być kontynuowana ale pod nazwą Gminnego Ośrodka Kultury, prace zostały wznowione. W związku z tym Komitet budowy „Domu Strażaka” zawarł z władzami Gminy porozumienie o zmianie nazwy budowanego obiektu na Gminny Ośrodek Kultury i przekazaniu inwestycji Urzędowi Gminy. Zawarto też porozumienie, że po skończeniu budowy OSP otrzyma nieodpłatnie w tym budynku 2 garaże, pomieszczenia na sprzęt oraz pomieszczenia nad kotłownią. W tym okresie OSP podlegała pod Rejonową Komendę Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Po przejęciu jednostki Komenda Rejonowa wyposażyła strażaków w samochód pożarniczy Star 25, wycofując Stara 21 a w 1978 roku wymieniła Stara 25 na nowocześniejszy samochód pożarniczy Star 26 P. W późniejszym okresie oba te samochody zostały wymienione przez Komendę Rejonową w Wysokiem Mazowieckiem na nowszy typ Stara 26P oraz pożarniczego Jelcza 004, który służył strażakom z Bogut do roku 2021.

W 1982r. na 60-tą rocznicę założenia OSP Boguty Pianki odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru. Inicjatorem fundacji tego sztandaru był ówczesny proboszcz ks. Aleksander Urynowicz, składając jednocześnie jako pierwszy pewną kwotę na ten cel i wydatnie pomagając w realizacji tego pomysłu. W 1991 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu OSP,  Prezesem Zarządu OSP został Eugeniusz Bogucki, Wiceprezesem i jednocześnie naczelnikiem Antoni Zakrzewski funkcję naczelnika pełnił od 1960 r.,  Sekretarzem został Józef Żochowski funkcję tą pełnił od 1960 r., skarbnikiem Ryszard Zakrzewski, a Gospodarzem Ryszard Żochowski, w 2001 roku do składu Zarządu wszedł jako Wiceprezes Eugeniusz Kamiński. W 1992 roku nadzór nad OSP Boguty-Pianki przejęła Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Zambrowie. W 1993r. dzięki staraniom naczelnika Antoniego Zakrzewskiego, OSP otrzymała nieodpłatnie od Wojska samochód ciężarowy Star 29, który został przekarosowany na samochód pożarniczy GBM 2,5/8. W 1994 roku samochód ten został włączony do podziału bojowego, a OSP została zakwalifikowana jako jednostka typu S-3. W związku z tym zaistniała konieczność wybudowania trzeciego garażu, został on dobudowany do tylnej ściany garaży z wyjazdem na ulicę Nową. Koszty inwestycji poniosła Gmina Boguty-Pianki, a wszystkie prace budowlane zostały wykonane nieodpłatnie przez członków OSP w Bogutach-Piankach. W 1995r. jednostka OSP Boguty włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w związku z tym oprócz gaszenia pożarów bierze udział zwalczaniu innych zagrożeń, w tym wyposażona jest w sprzęt do ratownictwa drogowego. W 1996r. naszą gminę nawiedził huragan łamiąc tysiące drzew, które spadały na drogi i budynki, zerwane zostały dachy, zalane wodą piwnice i studnie. Jako pierwsi z pomocą poszkodowanym pospieszyli ochotnicy z OSP Boguty, i przez 10 dni razem z Jednostka Ratowniczo-Gaśniczą w Zambrowie pracowali przy usuwaniu skutków tego huraganu.

W 2006 roku dzięki staraniom Zarządu OSP pozyskano nieodpłatnie z wojska samochód ciężarowy Star 266. Karosacja Stara 266 wykonana została w specjalistycznym zakładzie na podwoziu pozyskanym z BOR’u. 60 tys. dotacji otrzymali z ZOW ZOSP RP, a drugie tyle zobowiązał się pokryć wójt Józef Bogucki. W tym samym roku dzięki staraniom Wójta Gminy Józefa Boguckiego oraz zaangażowaniu Ryszarda Zakrzewskiego, Mazowiecki Komendant Wojewódzki przekazał jednostce OSP Boguty-Pianki używanego pożarniczego Jelcz 010. Samochód ten niczym nie przypominał obecnego samochodu, co potwierdził na uroczystości nadbryg. Ryszard Psujek. Remont strażacy wykonali sami. 9 listopada 2007r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodów Jelcz P422 i Star 266. Wśród przybyłych gości byli min. komendant wojewódzki PSP nadbryg. Ryszard Psujek, krajowy i mazowiecki kapelan strażaków mł. Bryg. Ks. Krzysztof Jackowski, proboszcz naszej parafii ks. Stanisław Mikucki, Wiceprezes ZOW ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki, dyr. Wydziału Zarządzania funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Leszek Król, komendant powiatowy bryg. Krzysztof Hoffman oraz starosta ostrowski Zbigniew Kamiński. Pozyskanie przez OSP Jelcza 010 spowodowało konieczność podwyższenia drzwi jednego garażu, wiązało się to z podwyższeniem ścian i dachu, remont został wykonany przez członków OSP. Po tej przebudowie wymienione zostały drzwi wszystkich garaży z drewnianych na metalowe wszystkie prace wykonano we własnym zakresie, a koszty remontów pokryła Gmina Boguty-Pianki. Tym samym Star 29 został przekazany OSP Drewnowo-Gołyń. Nasza jednostka wchodzi w skład Powiatowej Kompanii Odwodowej, bierze więc udział w ćwiczeniach zgrywających. Strażacy biorą też udział w powiatowych zawodach sportowo pożarniczych. Jednostka jest odznaczona Złotym medalem za zasługi dla Pożarnictwa. W historii OSP Boguty-Pianki kolejną przełomowa datą był rok 2021. W tym bowiem roku w listopadzie jednostka po raz pierwszy w historii zakupiła nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO. Zakup został sfinansowany ze środków: Komendy Głównej PSP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych i Gminy Boguty-Pianki. Samochód VOLVO zastąpił Jelcza 004, który został przekazany na Ukrainę. W 2022 roku OSP Boguty-Pianki obchodziła jubileusz 100-lecia założenia. Z tej okazji 9 lipca 2022 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu. Jednostka otrzymała nowy sztandar, którego fundatorem był Bank Spółdzielczy w Czyżewie, a za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa jednostka OSP Boguty-Pianki została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć historycznych OSP Boguty-Pianki

Galeria -> Zdjęcia Historyczne lub kliknij tutaj